6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)

Gecikme Zammı Oranı 02 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30906 Karar Sayısı: 1592 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 i…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV 1594 02 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30906 Karar Sayısı: 1594 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değe…

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 1593 02 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30906 Karar Sayısı: 1593 Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yard…

 

Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri

Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri GİRİŞ Bu Broşürde, vergilendirme sürecinde ortaya çıkan vergi hatalarına ve bu hataların idari aşamada düzeltme y…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Tanık Ücreti 01 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30905 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 1…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Hakem Ücreti 01 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30905 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 1… 

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Gider Avansı 01 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30905 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 1…

 

Kamu Konut Satışı – Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 394)

Kamu Konut Satışı – Milli Emlak Genel Tebliği 394 29 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30903 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 17…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark