Hizmetlerimiz

*Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

*Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

*Belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

*Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları, Sözleşme Tadilleri,  Şirket birleşme, bölünme, sermaye azaltımı veya artırımı, Genel Kurul, Hisse devri, Şube açılışı ve benzeri  Ticaret Odası tescil işlemleri ile Vergi Dairesi bildirimlerinin yapılması,

*Müşavirliğimizin çözüm ortakları arasında yer alan Yeminli Mali Müşavir, Avukat, Sistem Analistleri ve konularında uzman diğer personellerimiz aracılığı ile; firmaların maliyet muhasebelerine ilişkin sistem kurulması, finansal analizler, mali analizler, değerleme raporları,Vergi Planlaması,SSK Ölçümlemeleri,   Ar-Ge Uygulamaları, Avrupa Birliği Fonları, Vergi Teşvikleri ve benzeri konularda çalışmalar yaparak, firmanıza çözümler üretiyoruz.

  1.     DENETİM HİZMETLERİ
  2.     DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  3.     FİNANSAL HİZMETLER
  4.     TEŞVİK MEVZUATI
  5.     VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK
  6.     BAĞIMSIZ DENETİM
  7.     KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

DENETİM HİZMETLERİ
“Muhasebe Sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması ve iç kontrol sistemlerinin kurulması;”
•    Sektör Analizi,
•    Hesapların Denetimi,
•    Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi,
•    Ticari Risklerin Değerlendirilmesi,
•    Bütçe hazırlama ve gözden geçirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,
•    Kârlılık ve Verimlilik Denetimi,
•    Kredi Verilebilir ve Kredi Uygulamaları Denetimi,
•    Özel Amaçlı Diğer Denetimler. 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
•    Vergi ve SGK Mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi,
•    Aylık Beyannamelerin Kontrolü,
•    Şirket Yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması,
•    Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi,
•    Yıllık Beyannamelerin hazırlanması,
•    Serbest Bölge Uygulamaları,
•    Gümrük Vergileri  ile ilgili Danışmanlık,
•    Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin Danışmanlıklar,
•   Sigortacılık, Finansal Kiralama ve uygulamaları hakkında Danışmanlık,
•    Bilirkişilik Hizmetleri.

FİNANSAL HİZMETLER
“Fayda-Maliyet Esasına Göre Her türlü Banka Kredileri;”
•    Teşvik Kredileri,
•    İhracat Kredisi,
•    Eximbank Kredisi,
•    İ.T.O Kredisi,
•    Makine-Teçhizat Kredisi,
•    Kosgeb Kredileri,
•    Rotatif ve Spot TL.ve Döviz Kredileri

TEŞVİK MEVZUATI
•    Devlet Teşvikleri,
•    Kosgeb Teşvikleri,
•    KOBİ Statüsü.

VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK
•    Şirket tasfiye işlemleri ve iflas, konkordato danışmanlığı
•    Vergi danışmanlığı
•    Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması
•    Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık
•    Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması
•    Vergi mahkemelerine dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz merciine  gidilmesi
•    Tereke işleri

KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
•    Şirket birleşmesi
•    Şirket alım ve satımları
•    Şirket değerlendirmeleri
Yeniden yapılanma(finansal/yönetim)

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark